กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

...::::: ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา:::::...

ข้อมูลบุคลากรด้าน ICT
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ
1 36030051 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
2 36030098 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
3 36030117 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว
4 36030146 บ้านศิลาทอง เทพสถิต
5 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว
6 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส
7 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส
8 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
9 36030187 บ้านบะเสียว เนินสง่า
10 36030124 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต
11 36030155 บ้านซับหมี เทพสถิต
12 36030191 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่
13 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส
14 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส
15 36030193 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่
16 36030129 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต
17 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า
18 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
19 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
20 36030165 บ้านประดู่งาม เทพสถิต
21 36030197 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
22 36030069 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์
23 36030199 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่
24 36030096 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว
25 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์
26 36030062 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์
27 36030135 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต
28 36030131 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต
29 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต
30 36030040 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส
31 36030090 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
32 36030057 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์
33 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
34 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า
35 36030081 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์
36 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส
37 36030177 บ้านหนองแขม เนินสง่า
38 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่
39 36030033 บ้านหนองโดน จัตุรัส
40 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส
41 36030109 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว
42 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต
43 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
44 36030132 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต
45 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
46 36030099 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว
47 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต
48 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส
49 36030087 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์
50 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์
51 36030108 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว
52 36030029 บ้านโนนเชือก จัตุรัส
53 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
54 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เทพสถิต
55 36030092 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว
56 36030152 บ้านโคกไค เทพสถิต
57 36030203 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่
58 36030024 บ้านดอนละนาม จัตุรัส
59 36030161 บ้านดงลาน เทพสถิต
60 36030102 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว
61 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต
62 36030100 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว
63 36030157 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต
64 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส
65 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
66 36030016 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
67 36030200 บ้านวังกุง ซับใหญ่
68 36030004 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส
69 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต
70 36030095 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว
71 36030073 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์
72 36030015 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส
73 36030167 บ้านหนองจะบก เทพสถิต
74 36030006 บ้านเดื่อ จัตุรัส
75 36030174 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า
76 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส
77 36030034 บ้านยางเครือ จัตุรัส
78 36030018 บ้านนา จัตุรัส
79 36030159 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
80 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส
81 36030133 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต
82 36030103 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
83 36030021 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส
84 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์
85 36030075 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์
86 36030093 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว
87 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส
88 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว
89 36030192 บ้านวังพง ซับใหญ่
90 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
91 36030139 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต
92 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
93 36030035 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
94 36030043 บ้านทามจาน จัตุรัส