กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

...::::: ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา:::::...

ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ
1 36030098 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
2 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว
3 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส
4 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่
5 36030187 บ้านบะเสียว เนินสง่า
6 36030124 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต
7 36030155 บ้านซับหมี เทพสถิต
8 36030191 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส
10 36030099 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว
11 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส
12 36030193 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่
13 36030129 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต
14 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต
15 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
16 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
17 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
18 36030165 บ้านประดู่งาม เทพสถิต
19 36030028 บ้านส้มป่อย จัตุรัส
20 36030006 บ้านเดื่อ จัตุรัส
21 36030197 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
22 36030135 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต
23 36030069 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์
24 36030199 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่
25 36030096 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว
26 36030114 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว
27 36030062 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์
28 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์
29 36030040 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส
30 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต
31 36030057 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์
32 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า
33 36030159 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
34 36030081 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์
35 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส
36 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
37 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่
38 36030033 บ้านหนองโดน จัตุรัส
39 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต
40 36030142 บ้านสะพานหิน เทพสถิต
41 36030109 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว
42 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า
43 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต
44 36030132 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต
45 36030051 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
46 36030087 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์
47 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์
48 36030108 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว
49 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
50 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส
51 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
52 36030175 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า
53 36030102 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว
54 36030066 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์
55 36030152 บ้านโคกไค เทพสถิต
56 36030203 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่
57 36030024 บ้านดอนละนาม จัตุรัส
58 36030161 บ้านดงลาน เทพสถิต
59 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต
60 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
61 36030100 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว
62 36030157 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต
63 36030016 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
64 36030084 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์
65 36030202 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่
66 36030019 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส
67 36030029 บ้านโนนเชือก จัตุรัส
68 36030200 บ้านวังกุง ซับใหญ่
69 36030004 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส
70 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต
71 36030095 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว
72 36030174 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า
73 36030015 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส
74 36030073 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์
75 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส
76 36030034 บ้านยางเครือ จัตุรัส
77 36030133 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต
78 36030103 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
79 36030093 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว
80 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส
81 36030192 บ้านวังพง ซับใหญ่
82 36030018 บ้านนา จัตุรัส
83 36030035 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
84 36030043 บ้านทามจาน จัตุรัส