โรงเรียนจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตอบแบบสำรวจข้อมูล
36030175 : โรงเรียน บ้านขี้เหล็ก
1. หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน
2. ชื่อ-สกุล ผู้บริหารโรงเรียน
3. หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโรงเรียน
4. ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ DLTV
5. หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ DLTV
6. e-mail ผู้รับผิดชอบ DLTV
7. Line ID ผู้รับผิดชอบ DLTV
8. โรงเรียนได้รับจัดสรร DLTV ปีงบประมาณ 2557 จำนวน (ชุด)
9. อุปกรณ์ DLTV ปีงบประมาณ 2557 ชำรุด จำนวน (ชุด)
10. ประสงค์จะขออุปกรณ์ DLTV ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหม่ หรือเพื่อทดแทน จำนวน (ชุด)
11. โรงเรียนมีแนวโน้มจะยุบรวม ไม่มีแนวโน้มจะยุบรวม มีแนวโน้มจะยุบรวม ในปี
@Copyright2018: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้พัฒนาระบบ : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ Line ID : itec-cpm3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130