สำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์ DLTV ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่
โรงเรียน
วันที่ตอบแบบสำรวจ
1 36030001 : บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 2019-12-04 10:18:12
2 36030002 : บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 2019-12-04 12:58:05
3 36030004 : บ้านร่วมมิตร 2019-12-04 08:58:53
4 36030005 : บ้านท่าแตง 2019-12-04 09:38:30
5 36030006 : บ้านเดื่อ 2019-12-04 15:19:08
6 36030007 : บ้านสำโรงโคก 2019-12-04 11:26:21
7 36030011 : บ้านหลุบงิ้ว 2019-12-04 09:45:08
8 36030012 : บ้านสระสี่เหลี่ยม 2019-12-04 10:06:46
9 36030013 : บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 2019-12-04 18:46:25
10 36030014 : บ้านขามราษฎร์นุกูล 2019-12-04 13:13:49
11 36030016 : บ้านใหม่นาดี 2019-12-04 09:52:54
12 36030018 : บ้านนา 2019-12-04 11:53:37
13 36030019 : บ้านหนองลูกช้าง 2019-12-09 13:58:43
14 36030022 : บ้านห้วยยาง 2019-12-04 10:25:10
15 36030023 : บ้านหนองหญ้าข้าวนก 2019-12-06 13:15:29
16 36030024 : บ้านดอนละนาม 2019-12-04 10:07:14
17 36030026 : กันกงบ้านลี่สามัคคี 2019-12-06 10:45:56
18 36030027 : บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 2019-12-04 15:39:24
19 36030031 : บ้านห้วยบง 2019-12-04 09:11:05
20 36030032 : บ้านห้วย 2019-12-04 15:09:38
21 36030033 : บ้านหนองโดน 2019-12-04 10:12:53
22 36030034 : บ้านยางเครือ 2019-12-04 13:47:30
23 36030035 : บ้านร้านหญ้า 2019-12-04 11:03:21
24 36030036 : บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 2019-12-04 13:32:03
25 36030037 : บ้านโนนฝาย 2019-12-06 10:05:42
26 36030041 : บ้านโสกรวกหนองซึก 2019-12-04 09:49:17
27 36030042 : บ้านหนองโสน 2019-12-11 14:25:49
28 36030043 : บ้านทามจาน 2019-12-06 13:10:46
29 36030049 : บ้านหนองไผ่ล้อม 2019-12-04 15:32:36
30 36030052 : จอมแก้ววิทยา 2019-12-04 12:42:56
31 36030054 : โคกสำราญราษฎร์อำนวย 2019-12-04 21:02:46
32 36030055 : บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 2019-12-04 08:44:15
33 36030056 : บ้านซับยาง 2019-12-04 15:05:48
34 36030057 : บ้านหนองตะครอง 2019-12-04 11:14:53
35 36030058 : ปากจาบวิทยา 2019-12-09 15:41:32
36 36030059 : บ้านโคกสะอาด 2019-12-04 08:51:01
37 36030060 : โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 2019-12-04 13:59:55
38 36030061 : บ้านโปร่งมีชัย 2019-12-09 09:53:13
39 36030062 : บ้านกุดตาลาด 2019-12-04 09:10:28
40 36030068 : หินตั้งพิทยากร 2019-12-04 15:02:15
41 36030069 : บ้านห้วยทราย 2019-12-04 14:33:43
42 36030072 : บ้านตาล 2019-12-08 13:28:54
43 36030073 : วังกะอาม 2019-12-04 09:41:58
44 36030075 : บ้านหนองอีหล่อ 2019-12-09 09:47:36
45 36030076 : บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 2019-12-04 07:42:07
46 36030077 : บ้านกลอยสามัคคี 2019-12-06 13:58:27
47 36030078 : หนองกกสามัคคี 2019-12-09 10:00:07
48 36030081 : บ้านหนองผักแว่น 2019-12-09 10:15:17
49 36030082 : บ้านทองคำพิงวิทยา 2019-12-04 15:29:46
50 36030083 : บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 2019-12-03 21:21:54
51 36030085 : เขาดินพิทยารักษ์ 2019-12-04 09:02:16
52 36030086 : บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 2019-12-04 14:41:04
53 36030087 : บ้านหนองดง 2019-12-09 10:27:08
54 36030088 : หนองประดู่วิทยา 2019-12-06 19:09:05
55 36030089 : บ้านโคกแสว 2019-12-04 10:01:57
56 36030090 : บ้านละหานค่าย 2019-12-04 11:03:23
57 36030091 : บ้านตะลอมไผ่ 2019-12-13 14:03:03
58 36030092 : บ้านหนองจาน 2019-12-09 10:03:33
59 36030095 : โป่งขุนเพชร 2019-12-09 20:24:18
60 36030096 : บ้านดอนกอก 2019-12-15 12:00:41
61 36030104 : บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 2019-12-09 14:28:17
62 36030107 : บ้านท่าศิลา 2019-12-04 14:10:26
63 36030110 : ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 2019-12-06 10:11:36
64 36030112 : บ้านหัวหนอง 2019-12-04 08:18:25
65 36030113 : บ้านปากค่ายช่องแมว 2019-12-04 08:48:12
66 36030116 : บ้านหนองกองแก้ว 2019-12-04 09:40:03
67 36030117 : บ้านห้วยยางดี 2019-12-04 10:39:18
68 36030118 : บ้านห้วยไฮ 2019-12-04 11:25:18
69 36030119 : บ้านแจ้งใหญ่ 2019-12-13 11:30:42
70 36030120 : บ้านใหม่สามัคคี 2019-12-06 13:53:45
71 36030121 : บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 2019-12-08 21:15:07
72 36030125 : บ้านเสลี่ยงทอง 2019-12-04 13:21:56
73 36030127 : บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 2019-12-09 11:08:46
74 36030129 : บ้านโคกสะอาด 2019-12-10 15:18:21
75 36030130 : ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 2019-12-04 15:04:39
76 36030134 : วังโพธิ์สว่างศิลป์ 2019-12-04 09:25:04
77 36030136 : บ้านโคกกระเบื้องไห 2019-12-04 14:50:55
78 36030137 : บ้านหนองใหญ่ 2019-12-04 09:22:04
79 36030138 : บ้านโนนสำราญ 2019-12-06 11:57:49
80 36030139 : บ้านโนนสวรรค์ 2019-12-04 15:43:08
81 36030140 : บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 2019-12-09 09:59:42
82 36030141 : บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 2019-12-05 08:46:14
83 36030147 : บ้านบุ่งเวียนวิทยา 2019-12-09 10:40:10
84 36030148 : บ้านไทรงาม 2019-12-04 16:59:00
85 36030150 : บ้านวังมน 2019-12-04 10:30:23
86 36030151 : ซับถาวรพัฒนา 2019-12-04 08:35:46
87 36030152 : บ้านโคกไค 2019-12-06 12:23:27
88 36030157 : บ้านห้วยเกตุ 2019-12-04 09:05:33
89 36030158 : บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 2019-12-06 13:45:38
90 36030161 : บ้านดงลาน 2019-12-05 12:13:18
91 36030163 : บ้านซับไทร 2019-12-08 20:09:36
92 36030164 : บ้านยางเตี้ยโคกรัง 2019-12-04 10:05:32
93 36030165 : บ้านประดู่งาม 2019-12-04 11:04:40
94 36030167 : บ้านหนองจะบก 2019-12-04 08:20:17
95 36030168 : บ้านโนนมะกอกงาม 2019-12-04 11:13:09
96 36030176 : บ้านหนองขาม 2019-12-09 10:02:12
97 36030177 : บ้านหนองแขม 2019-12-04 06:59:40
98 36030179 : บ้านสามหลักพัฒนา 2019-12-04 14:31:33
99 36030183 : บ้านหนองตอ 2019-12-07 14:40:34
100 36030184 : ดอนเปล้าศึกษา 2019-12-06 12:40:51
101 36030185 : บ้านโสกคร้อ 2019-12-04 10:39:45
102 36030187 : บ้านบะเสียว 2019-12-06 07:21:20
103 36030191 : บ้านซับเจริญสุข 2019-12-04 09:47:02
104 36030192 : บ้านวังพง 2019-12-16 17:41:02
105 36030194 : บ้านโนนสะอาด 2019-12-03 21:52:01
106 36030195 : บ้านตลุกคูณพัฒนา 2019-12-06 09:25:42
107 36030197 : บ้านเขื่อนลั่น 2019-12-04 09:43:59
108 36030198 : บ้านหนองนกเขียน 2019-12-03 21:54:07
109 36030200 : บ้านวังกุง 2019-12-04 11:11:29
110 36030201 : บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ 2019-12-04 10:47:05
111 36030203 : บ้านโป่งเกต 2019-12-04 09:49:46
112 36030204 : บ้านวังขอนสัก 2019-12-04 10:45:48
@Copyright2018: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้พัฒนาระบบ : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ Line ID : itec-cpm3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130