กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

...::::: ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา:::::...

ข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ
1 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส
2 36030098 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
3 36030117 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว
4 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว
5 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส
6 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส
7 36030056 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์
8 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส
9 36030093 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว
10 36030187 บ้านบะเสียว เนินสง่า
11 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
12 36030103 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
13 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่
14 36030142 บ้านสะพานหิน เทพสถิต
15 36030124 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต
16 36030155 บ้านซับหมี เทพสถิต
17 36030191 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่
18 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส
19 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส
20 36030193 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่
21 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส
22 36030129 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต
23 36030042 บ้านหนองโสน จัตุรัส
24 36030178 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า
25 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต
26 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
27 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต
28 36030199 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่
29 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
30 36030165 บ้านประดู่งาม เทพสถิต
31 36030006 บ้านเดื่อ จัตุรัส
32 36030131 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต
33 36030197 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
34 36030159 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
35 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต
36 36030135 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต
37 36030069 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์
38 36030176 บ้านหนองขาม เนินสง่า
39 36030062 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์
40 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์
41 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
42 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต
43 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต
44 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต
45 36030040 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส
46 36030090 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
47 36030057 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์
48 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า
49 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า
50 36030081 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์
51 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส
52 36030107 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว
53 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
54 36030078 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์
55 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่
56 36030194 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่
57 36030198 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่
58 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์
59 36030033 บ้านหนองโดน จัตุรัส
60 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส
61 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส
62 36030185 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า
63 36030004 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส
64 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต
65 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
66 36030132 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต
67 36030051 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
68 36030137 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต
69 36030099 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว
70 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
71 36030087 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์
72 36030108 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว
73 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์
74 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
75 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เทพสถิต
76 36030175 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า
77 36030102 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว
78 36030092 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว
79 36030066 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์
80 36030152 บ้านโคกไค เทพสถิต
81 36030203 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่
82 36030024 บ้านดอนละนาม จัตุรัส
83 36030161 บ้านดงลาน เทพสถิต
84 36030100 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว
85 36030157 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต
86 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส
87 36030016 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
88 36030019 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส
89 36030091 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว
90 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
91 36030029 บ้านโนนเชือก จัตุรัส
92 36030200 บ้านวังกุง ซับใหญ่
93 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
94 36030005 บ้านท่าแตง จัตุรัส
95 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต
96 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต
97 36030095 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว
98 36030073 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์
99 36030167 บ้านหนองจะบก เทพสถิต
100 36030037 บ้านโนนฝาย จัตุรัส
101 36030034 บ้านยางเครือ จัตุรัส
102 36030018 บ้านนา จัตุรัส
103 36030133 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต
104 36030177 บ้านหนองแขม เนินสง่า
105 36030075 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์
106 36030192 บ้านวังพง ซับใหญ่
107 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
108 36030139 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต
109 36030035 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
110 36030043 บ้านทามจาน จัตุรัส
111 36030007 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส