กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

...::::: ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา:::::...

ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ
1 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส
2 36030098 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
3 36030146 บ้านศิลาทอง เทพสถิต
4 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว
5 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส
6 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส
7 36030187 บ้านบะเสียว เนินสง่า
8 36030093 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว
9 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
10 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่
11 36030142 บ้านสะพานหิน เทพสถิต
12 36030124 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต
13 36030155 บ้านซับหมี เทพสถิต
14 36030191 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่
15 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส
16 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส
17 36030193 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่
18 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส
19 36030129 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต
20 36030042 บ้านหนองโสน จัตุรัส
21 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
22 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
23 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต
24 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
25 36030165 บ้านประดู่งาม เทพสถิต
26 36030197 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
27 36030040 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส
28 36030131 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต
29 36030135 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต
30 36030069 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์
31 36030199 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่
32 36030185 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า
33 36030176 บ้านหนองขาม เนินสง่า
34 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์
35 36030062 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์
36 36030102 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว
37 36030073 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์
38 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต
39 36030090 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
40 36030057 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์
41 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า
42 36030150 บ้านวังมน เทพสถิต
43 36030159 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
44 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า
45 36030081 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์
46 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส
47 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
48 36030072 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
49 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่
50 36030033 บ้านหนองโดน จัตุรัส
51 36030004 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส
52 36030109 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว
53 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
54 36030132 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต
55 36030099 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว
56 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต
57 36030108 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว
58 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์
59 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส
60 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
61 36030015 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส
62 36030175 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า
63 36030092 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว
64 36030203 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่
65 36030163 บ้านซับไทร เทพสถิต
66 36030024 บ้านดอนละนาม จัตุรัส
67 36030161 บ้านดงลาน เทพสถิต
68 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต
69 36030157 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต
70 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส
71 36030016 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
72 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
73 36030202 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่
74 36030029 บ้านโนนเชือก จัตุรัส
75 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต
76 36030095 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว
77 36030174 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า
78 36030167 บ้านหนองจะบก เทพสถิต
79 36030006 บ้านเดื่อ จัตุรัส
80 36030051 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
81 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส
82 36030037 บ้านโนนฝาย จัตุรัส
83 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
84 36030034 บ้านยางเครือ จัตุรัส
85 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส
86 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว
87 36030133 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต
88 36030103 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
89 36030177 บ้านหนองแขม เนินสง่า
90 36030021 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส
91 36030075 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์
92 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส
93 36030192 บ้านวังพง ซับใหญ่
94 36030139 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต
95 36030035 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
96 36030043 บ้านทามจาน จัตุรัส