ตอบเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ รหัส โรงเรียน อำเภอ จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.62) ตอบแบบสำรวจ
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส 114 ตอบแบบสำรวจแล้ว
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส 67 ตอบแบบสำรวจแล้ว
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส 111 คลิกตอบแบบสำรวจ
4 36030004 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส 43 ตอบแบบสำรวจแล้ว
5 36030005 บ้านท่าแตง จัตุรัส 32 ตอบแบบสำรวจแล้ว
6 36030006 บ้านเดื่อ จัตุรัส 92 ตอบแบบสำรวจแล้ว
7 36030007 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส 66 ตอบแบบสำรวจแล้ว
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส 977 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส 195 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
10 36030011 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส 52 ตอบแบบสำรวจแล้ว
11 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส 96 ตอบแบบสำรวจแล้ว
12 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส 69 ตอบแบบสำรวจแล้ว
13 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส 97 ตอบแบบสำรวจแล้ว
14 36030015 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส 123 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
15 36030016 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส 60 ตอบแบบสำรวจแล้ว
16 36030018 บ้านนา จัตุรัส 29 ตอบแบบสำรวจแล้ว
17 36030019 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส 28 ตอบแบบสำรวจแล้ว
18 36030020 บ้านงิ้ว จัตุรัส 145 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
19 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส 298 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
20 36030022 บ้านห้วยยาง จัตุรัส 49 ตอบแบบสำรวจแล้ว
21 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส 82 ตอบแบบสำรวจแล้ว
22 36030024 บ้านดอนละนาม จัตุรัส 54 ตอบแบบสำรวจแล้ว
23 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส 231 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
24 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส 46 ตอบแบบสำรวจแล้ว
25 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส 89 ตอบแบบสำรวจแล้ว
26 36030028 บ้านส้มป่อย จัตุรัส 223 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
27 36030029 บ้านโนนเชือก จัตุรัส 198 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
28 36030030 บ้านหนองม่วง จัตุรัส 221 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
29 36030031 บ้านห้วยบง จัตุรัส 64 ตอบแบบสำรวจแล้ว
30 36030032 บ้านห้วย จัตุรัส 23 ตอบแบบสำรวจแล้ว
31 36030033 บ้านหนองโดน จัตุรัส 32 ตอบแบบสำรวจแล้ว
32 36030034 บ้านยางเครือ จัตุรัส 21 ตอบแบบสำรวจแล้ว
33 36030035 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส 98 ตอบแบบสำรวจแล้ว
34 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส 33 ตอบแบบสำรวจแล้ว
35 36030037 บ้านโนนฝาย จัตุรัส 41 ตอบแบบสำรวจแล้ว
36 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส 250 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
37 36030040 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส 191 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
38 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส 63 ตอบแบบสำรวจแล้ว
39 36030042 บ้านหนองโสน จัตุรัส 105 ตอบแบบสำรวจแล้ว
40 36030043 บ้านทามจาน จัตุรัส 34 ตอบแบบสำรวจแล้ว
41 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส 419 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
42 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส 133 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
43 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส 255 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
44 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส 46 คลิกตอบแบบสำรวจ
45 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส 84 ตอบแบบสำรวจแล้ว
46 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส 47 คลิกตอบแบบสำรวจ
47 36030051 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ 229 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
48 36030052 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์ 67 ตอบแบบสำรวจแล้ว
49 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ 251 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
50 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์ 29 ตอบแบบสำรวจแล้ว
51 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ 105 ตอบแบบสำรวจแล้ว
52 36030056 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ 41 ตอบแบบสำรวจแล้ว
53 36030057 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์ 64 ตอบแบบสำรวจแล้ว
54 36030058 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์ 160 ตอบแบบสำรวจแล้ว
55 36030059 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์ 60 ตอบแบบสำรวจแล้ว
56 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์ 85 ตอบแบบสำรวจแล้ว
57 36030061 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์ 28 ตอบแบบสำรวจแล้ว
58 36030062 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์ 25 ตอบแบบสำรวจแล้ว
59 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์ 158 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
60 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ 130 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
61 36030065 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์ 178 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
62 36030066 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์ 441 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
63 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์ 57 คลิกตอบแบบสำรวจ
64 36030068 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์ 35 ตอบแบบสำรวจแล้ว
65 36030069 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์ 117 ตอบแบบสำรวจแล้ว
66 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ 129 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
67 36030072 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ 128 ตอบแบบสำรวจแล้ว
68 36030073 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์ 35 ตอบแบบสำรวจแล้ว
69 36030075 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์ 28 ตอบแบบสำรวจแล้ว
70 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์ 90 ตอบแบบสำรวจแล้ว
71 36030077 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์ 33 ตอบแบบสำรวจแล้ว
72 36030078 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์ 42 ตอบแบบสำรวจแล้ว
73 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์ 514 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
74 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์ 215 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
75 36030081 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์ 54 ตอบแบบสำรวจแล้ว
76 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์ 21 ตอบแบบสำรวจแล้ว
77 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์ 28 ตอบแบบสำรวจแล้ว
78 36030084 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์ 165 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
79 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์ 77 ตอบแบบสำรวจแล้ว
80 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ 89 ตอบแบบสำรวจแล้ว
81 36030087 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์ 42 ตอบแบบสำรวจแล้ว
82 36030088 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์ 77 ตอบแบบสำรวจแล้ว
83 36030089 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์ 43 ตอบแบบสำรวจแล้ว
84 36030090 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว 69 ตอบแบบสำรวจแล้ว
85 36030091 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว 107 ตอบแบบสำรวจแล้ว
86 36030092 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว 38 ตอบแบบสำรวจแล้ว
87 36030093 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว 120 คลิกตอบแบบสำรวจ
88 36030095 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว 138 ตอบแบบสำรวจแล้ว
89 36030096 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว 91 ตอบแบบสำรวจแล้ว
90 36030098 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว 490 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
91 36030099 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว 297 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
92 36030100 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว 124 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
93 36030101 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว 184 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
94 36030102 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว 144 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
95 36030103 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว 830 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
96 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หนองบัวระเหว 34 ตอบแบบสำรวจแล้ว
97 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หนองบัวระเหว 39 คลิกตอบแบบสำรวจ
98 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว 29 คลิกตอบแบบสำรวจ
99 36030107 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว 31 ตอบแบบสำรวจแล้ว
100 36030108 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว 128 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
101 36030109 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว 256 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
102 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว 80 ตอบแบบสำรวจแล้ว
103 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว 179 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
104 36030112 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว 35 ตอบแบบสำรวจแล้ว
105 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว 28 ตอบแบบสำรวจแล้ว
106 36030114 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว 190 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
107 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว 392 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
108 36030116 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว 63 ตอบแบบสำรวจแล้ว
109 36030117 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว 61 ตอบแบบสำรวจแล้ว
110 36030118 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว 22 ตอบแบบสำรวจแล้ว
111 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว 95 ตอบแบบสำรวจแล้ว
112 36030120 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว 24 ตอบแบบสำรวจแล้ว
113 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต 41 ตอบแบบสำรวจแล้ว
114 36030122 บ้านน้ำลาด เทพสถิต 120 คลิกตอบแบบสำรวจ
115 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต 409 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
116 36030124 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต 230 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
117 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต 114 ตอบแบบสำรวจแล้ว
118 36030126 บ้านหัวสะพาน เทพสถิต 207 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
119 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต 25 ตอบแบบสำรวจแล้ว
120 36030128 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต 176 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
121 36030129 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต 100 ตอบแบบสำรวจแล้ว
122 36030130 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต 48 ตอบแบบสำรวจแล้ว
123 36030131 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต 205 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
124 36030132 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต 230 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
125 36030133 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต 105 คลิกตอบแบบสำรวจ
126 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต 43 ตอบแบบสำรวจแล้ว
127 36030135 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต 499 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
128 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต 76 ตอบแบบสำรวจแล้ว
129 36030137 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต 102 ตอบแบบสำรวจแล้ว
130 36030138 บ้านโนนสำราญ เทพสถิต 81 ตอบแบบสำรวจแล้ว
131 36030139 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต 72 ตอบแบบสำรวจแล้ว
132 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต 57 ตอบแบบสำรวจแล้ว
133 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เทพสถิต 97 ตอบแบบสำรวจแล้ว
134 36030142 บ้านสะพานหิน เทพสถิต 251 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
135 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต 188 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
136 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต 158 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
137 36030145 บ้านสะพานยาว เทพสถิต 235 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
138 36030146 บ้านศิลาทอง เทพสถิต 141 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
139 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต 81 ตอบแบบสำรวจแล้ว
140 36030148 บ้านไทรงาม เทพสถิต 75 ตอบแบบสำรวจแล้ว
141 36030149 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต 232 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
142 36030150 บ้านวังมน เทพสถิต 87 ตอบแบบสำรวจแล้ว
143 36030151 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต 45 ตอบแบบสำรวจแล้ว
144 36030152 บ้านโคกไค เทพสถิต 86 ตอบแบบสำรวจแล้ว
145 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต 460 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
146 36030155 บ้านซับหมี เทพสถิต 140 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
147 36030157 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต 101 ตอบแบบสำรวจแล้ว
148 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต 24 ตอบแบบสำรวจแล้ว
149 36030159 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต 822 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
150 36030161 บ้านดงลาน เทพสถิต 76 ตอบแบบสำรวจแล้ว
151 36030162 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต 47 คลิกตอบแบบสำรวจ
152 36030163 บ้านซับไทร เทพสถิต 41 ตอบแบบสำรวจแล้ว
153 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต 255 ตอบแบบสำรวจแล้ว
154 36030165 บ้านประดู่งาม เทพสถิต 60 ตอบแบบสำรวจแล้ว
155 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต 451 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
156 36030167 บ้านหนองจะบก เทพสถิต 62 ตอบแบบสำรวจแล้ว
157 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต 83 ตอบแบบสำรวจแล้ว
158 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต 362 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
159 36030171 บ้านวังคมคาย เทพสถิต 140 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
160 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า 244 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
161 36030174 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า 136 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
162 36030175 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า 158 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
163 36030176 บ้านหนองขาม เนินสง่า 92 ตอบแบบสำรวจแล้ว
164 36030177 บ้านหนองแขม เนินสง่า 60 ตอบแบบสำรวจแล้ว
165 36030178 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า 72 คลิกตอบแบบสำรวจ
166 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า 44 ตอบแบบสำรวจแล้ว
167 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า 209 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
168 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า 176 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
169 36030182 รังงามวิทยา เนินสง่า 119 คลิกตอบแบบสำรวจ
170 36030183 บ้านหนองตอ เนินสง่า 64 ตอบแบบสำรวจแล้ว
171 36030184 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า 36 ตอบแบบสำรวจแล้ว
172 36030185 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า 58 ตอบแบบสำรวจแล้ว
173 36030186 บ้านหนองผักชี เนินสง่า 145 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
174 36030187 บ้านบะเสียว เนินสง่า 45 ตอบแบบสำรวจแล้ว
175 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า 501 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
176 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ 834 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
177 36030191 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ 61 ตอบแบบสำรวจแล้ว
178 36030192 บ้านวังพง ซับใหญ่ 40 ตอบแบบสำรวจแล้ว
179 36030193 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ 182 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
180 36030194 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ 35 ตอบแบบสำรวจแล้ว
181 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ 110 ตอบแบบสำรวจแล้ว
182 36030197 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ 106 ตอบแบบสำรวจแล้ว
183 36030198 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่ 18 ตอบแบบสำรวจแล้ว
184 36030199 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่ 137 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
185 36030200 บ้านวังกุง ซับใหญ่ 44 ตอบแบบสำรวจแล้ว
186 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ซับใหญ่ 0 ตอบแบบสำรวจแล้ว
187 36030202 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่ 216 ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก แต่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV คลิกตอบแบบสำรวจ
188 36030203 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่ 32 ตอบแบบสำรวจแล้ว
189 36030204 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ 56 ตอบแบบสำรวจแล้ว
190 36030205 บ้านท่าชวน ซับใหญ่ 0 คลิกตอบแบบสำรวจ

@Copyright2019:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130