รายละเอียด
โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
คำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว
ชื่อ
ชื่อสกุล
ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน [15,000 บาท/เดือน]
ธุรการโรงเรียน [9,000 บาท/เดือน]
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
e-mail
@Copyright2018: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้พัฒนาระบบ : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ Line ID : itec-cpm3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130