ข้อมูลธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Notice: Undefined variable: i in /home/www/html/dlict/person.php on line 122
ที่
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
หมายเหตุ
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) กรอกข้อมูล
2 บ้านนา กรอกข้อมูล
3 บ้านงิ้ว กรอกข้อมูล
4 บ้านห้วยยาง กรอกข้อมูล
5 บ้านห้วย กรอกข้อมูล
6 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) กรอกข้อมูล
7 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) กรอกข้อมูล
8 บ้านเกาะมะนาว กรอกข้อมูล
9 โคกเพชรวิทยาคาร กรอกข้อมูล
10 บ้านห้วยทราย กรอกข้อมูล
11 บ้านตาล กรอกข้อมูล
12 บ้านหนองอีหล่อ กรอกข้อมูล
13 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) กรอกข้อมูล
14 บ้านกลอยสามัคคี กรอกข้อมูล
15 หนองกกสามัคคี กรอกข้อมูล
16 บ้านทองคำพิงวิทยา กรอกข้อมูล
17 หัวสระวิทยา กรอกข้อมูล
18 เขาดินพิทยารักษ์ กรอกข้อมูล
19 บ้านหนองดง กรอกข้อมูล
20 บ้านโคกแสว กรอกข้อมูล
21 บ้านละหานค่าย กรอกข้อมูล
22 บ้านหนองจาน กรอกข้อมูล
23 บ้านโคกสะอาด กรอกข้อมูล
24 บ้านดอนกอก กรอกข้อมูล
25 บ้านวังกะทะ กรอกข้อมูล
26 บ้านวังอ้ายจีด กรอกข้อมูล
27 บ้านท่าโป่ง กรอกข้อมูล
28 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน กรอกข้อมูล
29 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม กรอกข้อมูล
30 บ้านท่าศิลา กรอกข้อมูล
31 บ้านหนองตานา กรอกข้อมูล
32 บ้านโสกปลาดุก กรอกข้อมูล
33 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) กรอกข้อมูล
34 บ้านหนองกองแก้ว กรอกข้อมูล
35 บ้านใหม่สามัคคี กรอกข้อมูล
36 หินฝนวิทยาคม กรอกข้อมูล
37 บ้านโนนสำราญ กรอกข้อมูล
38 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว กรอกข้อมูล
39 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี กรอกข้อมูล
40 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กรอกข้อมูล
41 บ้านหนองดินดำ กรอกข้อมูล
42 บ้านหนองขาม กรอกข้อมูล
43 บ้านหนองแขม กรอกข้อมูล
44 บ้านโกรกกุลา กรอกข้อมูล
45 บ้านสามหลักพัฒนา กรอกข้อมูล
46 บ้านหนองตอ กรอกข้อมูล
47 บ้านหนองผักชี กรอกข้อมูล
48 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) กรอกข้อมูล
49 ซับใหญ่วิทยาคม กรอกข้อมูล
50 บ้านซับเจริญสุข กรอกข้อมูล
51 บ้านวังพง กรอกข้อมูล
52 บ้านโนนสะอาด กรอกข้อมูล
53 บ้านหนองนกเขียน กรอกข้อมูล
54 บ้านซับใหม่ กรอกข้อมูล
55 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ กรอกข้อมูล
56 บ้านท่ากูบ กรอกข้อมูล
57 บ้านโป่งเกต กรอกข้อมูล
58 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) อนัญพร คำบุญเรือง
59 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) นุสรา โคตรบำรุง
60 บ้านร่วมมิตร ชัญญานุช เจ๊กจันทึก
61 บ้านท่าแตง สุริยา ชาตรี
62 บ้านเดื่อ พัชรินทร์ นันทวิริยาภรณ์
63 บ้านสำโรงโคก ปรียา เหล็กมา
64 จัตุรัสวิทยานุกูล ประภาพร ชาลีเครือ
65 บ้านมะเกลือโนนทอง ศราวุฒิ ศรีโสภา
66 บ้านสำโรงทุ่ง

hacked

hacked

67 บ้านหลุบงิ้ว ชลิดา ต่อติด
68 บ้านสระสี่เหลี่ยม เบญจวรรณ เหตุขุนทด
69 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา รุ่งนภา ชินรัตน์
70 บ้านขามราษฎร์นุกูล รุ่งนภา เวิดสูงเนิน
71 บ้านโนนคร้อ กิตติภูมิ สนิทไทย
72 บ้านใหม่นาดี เพลินพิศ แสงสว่าง
73 บ้านหนองลูกช้าง โรจนศักดิ์ โม่งปราณีต
74 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) กุลจิรา เลิศขามป้อม
75 บ้านหนองหญ้าข้าวนก ฉัตรชัย ขวดชัยภูมิ
76 บ้านดอนละนาม ปาลิตา ดวงหยี่หวา
77 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ปุณิกา จันทวงษ์
78 กันกงบ้านลี่สามัคคี อาริสา แถวจัตุรัส
79 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) กาญจนา โกะสูงเนิน
80 บ้านส้มป่อย พัชรินทร์ ชัยศรี
81 บ้านโนนเชือก นุชนาถ แสนสุข
82 บ้านหนองม่วง ธีราพร อ่อนชัย
83 บ้านห้วยบง ฆ้องชัย วงษ์แดง
84 บ้านหนองโดน เสาวลักษณ์ ทัดสันเทียะ
85 บ้านยางเครือ สุธารัตน์ เกิดสิน
86 บ้านร้านหญ้า ธีระวัฒน์ นาห้วย
87 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) ชลธิชา จุลละนันทน์
88 บ้านโนนฝาย พาฝัน เขตสูงเนิน
89 บ้านหนองลุมพุก นิราวรรณ ชาติชนะ
90 บ้านโสกรวกหนองซึก ภัคนุช งิมขุนทด
91 บ้านหนองโสน จิราพร เพชรประไพ
92 บ้านทามจาน มุทิตา ลาภเกื้อ
93 ชุมชนบัวบานสามัคคี อรทัย บำรุง
94 บ้านโคกโต่งโต้น สุดา จรแก้ว
95 บ้านหนองบัวใหญ่ มาริสา พบโชค
96 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) ปรมะ พัฒนกิตติ์เดชา
97 บ้านหนองไผ่ล้อม บังอร พงษ์อุดม
98 จอมแก้ววิทยา สอาด พักเจริญ
99 โคกสำราญราษฎร์อำนวย เดือนเต็ม คล้อยชัยภูมิ
100 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) พิไลพร ปัดภัย
101 บ้านซับยาง มานพ เสมอเหมือน
102 บ้านหนองตะครอง ขวัญชัย เพียดขุนทด
103 ปากจาบวิทยา วราภรณ์ ชีพัฒน์
104 บ้านโคกสะอาด ธิดารัตน์ เทพวอน
105 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ณัฐวัฒน์ กอสิทธิไทย
106 บ้านโปร่งมีชัย จักรพงษ์ ไชยพิมพา
107 บ้านกุดตาลาด รุ่งทิวา ภู่มาก
108 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร ทวินันท์ พีพรม
109 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) ณัฐพล สะสมทรัพย์
110 บ้านหนองตะไก้ สุเมธา ชัยรส
111 ชุมชนชวนวิทยา ผาณิตร ธูปขุนทด
112 บ้านเสลาประชารัฐ อำพร มณฑา
113 หินตั้งพิทยากร ฐิติมา ผิวสุพนธ์
114 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ปริฉัตร จิตต์อ่อง
115 วังกะอาม บรรดาศักดิ์ ยะสูงเนิน
116 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รวีวรรณ์ แก้วเพชร
117 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สัณหวัช เพียกขุนทด
118 บ้านหนองผักแว่น พักตร์ศิริ ดาวสี
119 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง สาวิตรี อาบสุวรรณ์
120 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ศศิวลักษณ์ วะลัยศรี
121 หนองประดู่วิทยา เกียรติศักดิ์ อุยวัฒนกุล
122 บ้านตะลอมไผ่ จตุพล ไกรใหญ่
123 โป่งขุนเพชร ภัทราวรรณ ชัยศรี
124 บ้านวังตะเฆ่ ถิรวรรณ พิทักษ์
125 บ้านหัวสะพาน รัตติยากร หล่าซิว
126 บ้านสำนักตูมกา ปิยะธิดา ศรีจันทร์
127 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง สุรศักดิ์ ม่วงทา
128 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว นาถยา สิงสุพันธ์
129 บ้านหัวหนอง วิรันต์ หมั่นจิตร
130 บ้านปากค่ายช่องแมว ณัฐนนท์ วิบูลย์ศิริศักดิ์
131 บ้านหนองโจด วงศธร วิเศษ
132 ชุมชนบ้านห้วยแย้ ปุณณพัฒน์ บุญค้ำ
133 บ้านห้วยยางดี ภัทรสุดา ไพรเขียว
134 บ้านห้วยไฮ วัชราภรณ์ ปานพรม
135 บ้านแจ้งใหญ่ ณัฐวุฒิ ศุภมาตย์
136 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ มงคล ตอสูงเนิน
137 บ้านน้ำลาด นุชนาฏ สงค์เนย
138 บ้านนาประชาสัมพันธ์ ศิริขวัญ ภิรมย์กิจ
139 บ้านวังตาท้าว ประกายล้อม จุลนัน
140 บ้านเสลี่ยงทอง จันธิรา อินทะกูล
141 บ้านหัวสะพาน ประภาพรรณ นิยมนา
142 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย สุนันทา สุดสันเทียะ
143 บ้านโคกสะอาด สุจิตรา รักษากิ่ง
144 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) กนกพรรณ อภัย
145 บ้านวังอ้ายคง ธนกฤต หวดชัยภูมิ
146 วังใหม่พัฒนา กวินทิพย์ สามารถชัย
147 บ้านวังตาเทพ ยุพา หาญชัย
148 วังโพธิ์สว่างศิลป์ จันทิวา พูนประสิทธิ์
149 บ้านไร่พัฒนา วรรณกร จวบศักดิ์
150 บ้านโคกกระเบื้องไห พิมลรัตน์ แฝงฤทธิ์
151 บ้านหนองใหญ่ ทับทิม วงปัญญา
152 บ้านโนนสวรรค์ บุหลัน จันทะคาม
153 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ศิริภัสสร อินทร์ใหญ่
154 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน พงษ์ศักดิ์ โพธิ์ชัยโถ
155 บ้านสะพานหิน ชลธิชา ธนกิตตินันท์
156 บ้านโป่งนกพิทยา จิรภิญญา กินขุนทด
157 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ดวงกมล จันทะบาล
158 บ้านสะพานยาว นรกมล บุญศรี
159 บ้านศิลาทอง ณัฐปภัสร์ น้อยโนนทอง
160 บ้านบุ่งเวียนวิทยา สมปรารถนา บัวจัตุรัส
161 บ้านไทรงาม สุนันทา สิงห์มี
162 ซับมงคลวิทยา ธิดาพร รัตนพันธ์
163 บ้านวังมน นิชาภา นันทจินดา
164 ซับถาวรพัฒนา ธัญชิตา ปราณีต
165 บ้านโคกไค ทักษ์ดนัย ศรีชัย
166 บ้านยางเกี่ยวแฝก ครรชิต ปิ่นนาค
167 บ้านซับหมี กมลภัทร ธรรมสโรช
168 บ้านห้วยเกตุ ธีมาภร ดารุนิกร
169 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี ปนัดดา บุตรดาพิมพ์
170 อนุบาลเทพสถิต ไอรินทร์ ปิตุพรหมพันธุ์
171 บ้านดงลาน อ้อมใจ อุ่นอุพันธ์
172 บ้านช่องสำราญ รัตนา การเรียน
173 บ้านซับไทร นันท์นภัส ภู่ตระกูล
174 บ้านยางเตี้ยโคกรัง รณภร เทพจัตุรัส
175 บ้านประดู่งาม ธนรินทรณ์ บุญมากัลยาพันธ์
176 บ้านหนองจะบก อำไพ เรียบขุนทด
177 บ้านโนนมะกอกงาม โชติกา ศรีโชติ
178 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ดรุณี จำรัสภูมิ
179 บ้านวังคมคาย ปิยชาติ คำสุรีย์
180 บ้านขี้เหล็ก ทิพวรรณ กังฉิมา
181 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ธนภรณ์ ชาญศรี
182 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี พิมลศักดิ์ กริ่งสันเทียะ
183 รังงามวิทยา กันยารัตน์ ภิรมย์กิจ
184 ดอนเปล้าศึกษา ณัฐธิดา บัวหอม
185 บ้านโสกคร้อ ศิริพร พิลึก
186 บ้านบะเสียว วลัยลักษณ์ มีแสงแก้ว
187 บ้านบุฉนวน ผ่องรักษ์ โคจำนงค์
188 บ้านตลุกคูณพัฒนา ฉัตรชนก ฤทธิ์จรูญ
189 บ้านเขื่อนลั่น ธนภร แก้วพรม
190 บ้านวังกุง ไพบูลย์ คำมี
191 บ้านวังขอนสัก สุนิษา เขตจัตุรัส
192 บ้านท่าชวน กาญจนา โกะสูงเนิน
@Copyright2018: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้พัฒนาระบบ : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ Line ID : itec-cpm3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130