Notice: Undefined index: id in /home/www/html/dlict/dmc_users.php on line 38
DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ข้อมูลผู้รับผิดชอบงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
Notice: Undefined variable: i in /home/www/html/dlict/dmc_users.php on line 156
ที่
รหัส smis
โรงเรียน
ชื่อ-สกุล
สถานะ
หมายเหตุ
1 36030001 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) ภักดิ์ภูมิ พิพิธกุฃ
ยืนยัน ยกเลิก
2 36030001 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) เวชพิสิฐ โสพิลา
ยืนยัน ยกเลิก
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) กัญญา คู่ชัยภูมิ
ยืนยัน ยกเลิก
4 36030006 บ้านเดื่อ นางสาวกนกพร พิลาวัลย์
ยืนยัน ยกเลิก
5 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง นายประทวน เคนชมภู
ยืนยัน ยกเลิก
6 36030016 บ้านใหม่นาดี นางพิกุล สุพัฒนวิชัย
ยืนยัน ยกเลิก
7 36030018 บ้านนา ฉวี พรามจร
ยืนยัน ยกเลิก
8 36030018 บ้านนา พงศ์สุรกานต์ วะลัยศรี
ยืนยัน ยกเลิก
9 36030020 บ้านงิ้ว เพ็ญนิภา ประเสริฐศรี
ยืนยัน ยกเลิก
10 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก นายธนพจน์ สายพวงเพชรโชติ
ยืนยัน ยกเลิก
11 36030024 บ้านดอนละนาม นางขวัญฤทัย กลิ่นพูน
ยืนยัน ยกเลิก
12 36030030 บ้านหนองม่วง นางสุภิญญา กัญญาสาย
ยืนยัน ยกเลิก
13 36030031 บ้านห้วยบง อนุสรา บริบูรณ์
ยืนยัน ยกเลิก
14 36030032 บ้านห้วย จริยา อุบลรัตน์
ยืนยัน ยกเลิก
15 36030033 บ้านหนองโดน จริยา อุบลรัตน์
ยืนยัน ยกเลิก
16 36030034 บ้านยางเครือ จริยา อุบลรัตน์
ยืนยัน ยกเลิก
17 36030035 บ้านร้านหญ้า ธีระวัฒน์ นาห้วย
ยืนยัน ยกเลิก
18 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) วาสนา ศักดิ์ศาสตร์
ยืนยัน ยกเลิก
19 36030037 บ้านโนนฝาย อนนท์ ประดับวงษ์
ยืนยัน ยกเลิก
20 36030040 บ้านหนองลุมพุก นารี ทำดี
ยืนยัน ยกเลิก
21 36030040 บ้านหนองลุมพุก ภวัต สามผ่องบุญ
ยืนยัน ยกเลิก
22 36030042 บ้านหนองโสน นางณัฐกุล มาอยู่
ยืนยัน ยกเลิก
23 36030043 บ้านทามจาน พิมพ์ใจ เฮ้าจัตุรัส
ยืนยัน ยกเลิก
24 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ เมษยานี นาสะกาด
ยืนยัน ยกเลิก
25 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ เปรมิกา แดงพรวน
ยืนยัน ยกเลิก
26 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร
ยืนยัน ยกเลิก
27 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง
ยืนยัน ยกเลิก
28 36030051 บ้านเกาะมะนาว ภัทราพร เอกบุตร
ยืนยัน ยกเลิก
29 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร อังชัญ ศรสูงเนิน
ยืนยัน ยกเลิก
30 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร นายธนาเศษฐ์ เพ็ชรกลาง
ยืนยัน ยกเลิก
31 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร นฤเบศ ฦๅชา
ยืนยัน ยกเลิก
32 36030059 บ้านโคกสะอาด เสนาะ ศรีทองอินทร์
ยืนยัน ยกเลิก
33 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร กรชนก อุ่นสวัสดิ์
ยืนยัน ยกเลิก
34 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร เอกพล ทีก่อเกิด
ยืนยัน ยกเลิก
35 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร นายกีรติ ชาวประทุม
ยืนยัน ยกเลิก
36 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) นางสาวศุภนุช ดวงหาคลัง
ยืนยัน ยกเลิก
37 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) พรรณาราย ยุมิมัย
ยืนยัน ยกเลิก
38 36030065 บ้านหนองตะไก้ ยุทธสิทธิ์ เพชรวิเศษอุดม
ยืนยัน ยกเลิก
39 36030065 บ้านหนองตะไก้ จิรัฐิติกานต์ เขตรจัตุรัส
ยืนยัน ยกเลิก
40 36030065 บ้านหนองตะไก้ วยุรี กองเส้ง
ยืนยัน ยกเลิก
41 36030072 บ้านตาล สุกัญญา เถื่อนสันเทียะ
ยืนยัน ยกเลิก
42 36030072 บ้านตาล วิลาวรรณ์ กระจ่างศรี
ยืนยัน ยกเลิก
43 36030075 บ้านหนองอีหล่อ นางวัลภา วีริยาสรร
ยืนยัน ยกเลิก
44 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สยาม ไพสันเทียะ
ยืนยัน ยกเลิก
45 36030077 บ้านกลอยสามัคคี นางสาวนิภาพร ดามาพงษ์
ยืนยัน ยกเลิก
46 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) นายสุเทพ เพียกขุนทด
ยืนยัน ยกเลิก
47 36030081 บ้านหนองผักแว่น นางสาวณัฐสุดา มูลสิน
ยืนยัน ยกเลิก
48 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา ทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์
ยืนยัน ยกเลิก
49 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง ธรณินทร์ มีพลงาม
ยืนยัน ยกเลิก
50 36030084 หัวสระวิทยา ปิดจมาตร์ สีดา
ยืนยัน ยกเลิก
51 36030084 หัวสระวิทยา พงษ์พัฒน์ ผดุงจิตร
ยืนยัน ยกเลิก
52 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ ธิดารัตน์ ปลื้มญาติ
ยืนยัน ยกเลิก
53 36030087 บ้านหนองดง จุฑามาศ ดีน้อย
ยืนยัน ยกเลิก
54 36030088 หนองประดู่วิทยา ศรัญญา ผาเบ้า
ยืนยัน ยกเลิก
55 36030090 บ้านละหานค่าย วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์
ยืนยัน ยกเลิก
56 36030092 บ้านหนองจาน นางอนงค์ สิงสุพันธ์
ยืนยัน ยกเลิก
57 36030093 บ้านโคกสะอาด นายนพรัตน์ มุกดา
ยืนยัน ยกเลิก
58 36030095 โป่งขุนเพชร เต็มศิริ นาทันตอง
ยืนยัน ยกเลิก
59 36030096 บ้านดอนกอก นายถวิล พิทักษ์
ยืนยัน ยกเลิก
60 36030098 บ้านวังตะเฆ่ นางสาวจรินทร์ โชคสวัสดิ์
ยืนยัน ยกเลิก
61 36030101 บ้านวังอ้ายจีด เยาวลักษณ์ ดิษสอน
ยืนยัน ยกเลิก
62 36030102 บ้านสำนักตูมกา นายปริวัฒน์ บุญภูมิ
ยืนยัน ยกเลิก
63 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน พงษ์ศิริ สิงห์โนนตาด
ยืนยัน ยกเลิก
64 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง พยอม ศรีมุข
ยืนยัน ยกเลิก
65 36030107 บ้านท่าศิลา นางสาวกฤษณา ปาทา
ยืนยัน ยกเลิก
66 36030108 บ้านหนองตานา ปริญญา เคล้าโนนคร้อ
ยืนยัน ยกเลิก
67 36030109 บ้านโสกปลาดุก กรรณิการ์ บุตรครบุรี
ยืนยัน ยกเลิก
68 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว นางอธัญญารัตน์ แสงก้อน
ยืนยัน ยกเลิก
69 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว นาถยา สิงสุพันธ์
ยืนยัน ยกเลิก
70 36030114 บ้านหนองโจด อัจจิมา ตุ้ยภูเวียง
ยืนยัน ยกเลิก
71 36030124 บ้านวังตาท้าว อุทัยวรรณ นิสสัยกล้า
ยืนยัน ยกเลิก
72 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง ยุพดี ฉันทิยานนท์
ยืนยัน ยกเลิก
73 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง นนธวัฒน์ จรูญชาติ
ยืนยัน ยกเลิก
74 36030131 บ้านวังอ้ายคง เยาวลักษณ์ สมศรี
ยืนยัน ยกเลิก
75 36030131 บ้านวังอ้ายคง เยาวลักษณ์ สมศรี
ยืนยัน ยกเลิก
76 36030135 บ้านไร่พัฒนา รุจิรา เหล่าฤทธิ์
ยืนยัน ยกเลิก
77 36030135 บ้านไร่พัฒนา กาญจนาวดี กองแก้ม
ยืนยัน ยกเลิก
78 36030135 บ้านไร่พัฒนา จรรยาภรณ์ หีตสันเทียะ
ยืนยัน ยกเลิก
79 36030135 บ้านไร่พัฒนา โฉมจุรี โคตรศรีเมือง
ยืนยัน ยกเลิก
80 36030135 บ้านไร่พัฒนา สรัญญา งาสันเทียะ
ยืนยัน ยกเลิก
81 36030135 บ้านไร่พัฒนา กิตติญา ก่องนอก
ยืนยัน ยกเลิก
82 36030135 บ้านไร่พัฒนา ชูศักดิ์ สุวรรณดี
ยืนยัน ยกเลิก
83 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห รัชพรรณ หล้าดา
ยืนยัน ยกเลิก
84 36030138 บ้านโนนสำราญ เกียรติพล กุสุมาลย์
ยืนยัน ยกเลิก
85 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน พสิษฐ์ อ่อนอ้าย
ยืนยัน ยกเลิก
86 36030142 บ้านสะพานหิน นที เลิศคอนสาร
ยืนยัน ยกเลิก
87 36030142 บ้านสะพานหิน แพรว ขวัญกลาง
ยืนยัน ยกเลิก
88 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา จับจิต สีสังข์
ยืนยัน ยกเลิก
89 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา ศมิษฐา ก้อนภูธร
ยืนยัน ยกเลิก
90 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ชำนาญ ศรีชัยภูมิ
ยืนยัน ยกเลิก
91 36030145 บ้านสะพานยาว สิทธิศักดิ์ เกณพล
ยืนยัน ยกเลิก
92 36030145 บ้านสะพานยาว นางสาวปัญจพร สุ่มมาตย์
ยืนยัน ยกเลิก
93 36030145 บ้านสะพานยาว สาธิมา แก้วมะโน
ยืนยัน ยกเลิก
94 36030146 บ้านศิลาทอง ชุตินันท์ ทาณรงค์
ยืนยัน ยกเลิก
95 36030146 บ้านศิลาทอง นายภัทรพงษ์ สันเทพ
ยืนยัน ยกเลิก
96 36030146 บ้านศิลาทอง โกลัญญา ลาภประเสริฐ
ยืนยัน ยกเลิก
97 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา กรองแก้ว ขวัญพูน
ยืนยัน ยกเลิก
98 36030149 ซับมงคลวิทยา ปริชาติ ปลอดกระโทก
ยืนยัน ยกเลิก
99 36030151 ซับถาวรพัฒนา จตุพร ชาขุนทด
ยืนยัน ยกเลิก
100 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก กฤษฎา มหาบุญ
ยืนยัน ยกเลิก
101 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก กันยา มั่นเรืองศรี
ยืนยัน ยกเลิก
102 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก สมบัติ มั่นเรืองศรี
ยืนยัน ยกเลิก
103 36030155 บ้านซับหมี จิราภรณ์ สารวิทย์
ยืนยัน ยกเลิก
104 36030155 บ้านซับหมี ธีรพล พิลาธรรม
ยืนยัน ยกเลิก
105 36030157 บ้านห้วยเกตุ บุญเรือง จรัสกาย
ยืนยัน ยกเลิก
106 36030161 บ้านดงลาน รัชฎาพร ชัยบัง
ยืนยัน ยกเลิก
107 36030161 บ้านดงลาน สุดารัตน์ ใจบุญ
ยืนยัน ยกเลิก
108 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง ปุญชรัสมิ์ ใหม่สุวรรณ์
ยืนยัน ยกเลิก
109 36030165 บ้านประดู่งาม นางอาทิตยา ปราณีต
ยืนยัน ยกเลิก
110 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ดุสิต ทองสุขนอก
ยืนยัน ยกเลิก
111 36030167 บ้านหนองจะบก อภิศักดิ์ บัวล้อม
ยืนยัน ยกเลิก
112 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ นายสนธยา เจริญกุล
ยืนยัน ยกเลิก
113 36030171 บ้านวังคมคาย กนกวรรณ คอนสันเทียะ
ยืนยัน ยกเลิก
114 36030171 บ้านวังคมคาย ธัชตะวัน ถาดวิจิตร
ยืนยัน ยกเลิก
115 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล นางสาวพรพรรณ กุญชร
ยืนยัน ยกเลิก
116 36030174 บ้านหนองดินดำ นริศรา ไม้สันเทียะ
ยืนยัน ยกเลิก
117 36030174 บ้านหนองดินดำ นายสงกรานต์ คำภู
ยืนยัน ยกเลิก
118 36030176 บ้านหนองขาม พัชราพรรณ เคนสันเทียะ
ยืนยัน ยกเลิก
119 36030176 บ้านหนองขาม นายจักรพันธ์ ราวินิจ
ยืนยัน ยกเลิก
120 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา พูลสวัสดิ์ ศิลาดำ
ยืนยัน ยกเลิก
121 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา ศิรินาถ แผ่นผา
ยืนยัน ยกเลิก
122 36030182 รังงามวิทยา นางสาวรุจิรา ลามพัฒน์
ยืนยัน ยกเลิก
123 36030182 รังงามวิทยา นางอนงค์ คุณชื่น
ยืนยัน ยกเลิก
124 36030184 ดอนเปล้าศึกษา สุธีนันต์ ศรีแก้ว
ยืนยัน ยกเลิก
125 36030186 บ้านหนองผักชี วาสนา แสงแพง
ยืนยัน ยกเลิก
126 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นางเรียม เจริญพล
ยืนยัน ยกเลิก
127 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) นางธิษตยา คำจุมพล
ยืนยัน ยกเลิก
128 36030191 บ้านซับเจริญสุข ศศิธร กัญญาสุด
ยืนยัน ยกเลิก
129 36030193 บ้านบุฉนวน ปัถยา สังสิมมา
ยืนยัน ยกเลิก
130 36030194 บ้านโนนสะอาด เรวัต ภิรมย์ไกรภักดิ์
ยืนยัน ยกเลิก
131 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา ชินกร แสนโสภา
ยืนยัน ยกเลิก
132 36030200 บ้านวังกุง นางสาวดวงกมล มอญจัตุรัส
ยืนยัน ยกเลิก
133 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ประเวทย์ สิงห์ชัย
ยืนยัน ยกเลิก
134 36030205 บ้านท่าชวน จิราภรณ์ แก้วพรม
ยืนยัน ยกเลิก
135 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) วิลาวรรณ รินลา ยืนยัน
136 36030004 บ้านร่วมมิตร ขจรภพ วรรณพงษ์ ยืนยัน
137 36030005 บ้านท่าแตง กัลยา เครือเขียว ยืนยัน
138 36030006 บ้านเดื่อ สนธยา บรรเทากุล ยืนยัน
139 36030007 บ้านสำโรงโคก นายคำนาย ศรีภิรมย์ ยืนยัน
140 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล ประภาพร ชาลีเครือ ยืนยัน
141 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล นิตยา มิตรชื่น ยืนยัน
142 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง นายเรืองศักดิ์ ศรีม่วง ยืนยัน
143 36030011 บ้านหลุบงิ้ว นางสาวชลิดา ต่อติด ยืนยัน
144 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม นายถวิล บุญเกิด ยืนยัน
145 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา นางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์ ยืนยัน
146 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล รุ่งนภา เวิดสูงเนิน ยืนยัน
147 36030015 บ้านโนนคร้อ สิรินาถ กาญจนวณิชย์ ยืนยัน
148 36030019 บ้านหนองลูกช้าง โรจนศักดิ์ โม่งปราณีต ยืนยัน
149 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อนุชา วงศ์คำสิงห์ ยืนยัน
150 36030022 บ้านห้วยยาง นายวิทวัส หมวกแสง ยืนยัน
151 36030022 บ้านห้วยยาง นายบุญมี อินทจร ยืนยัน
152 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) มลฤดี วีระพันธุ์ ยืนยัน
153 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี จิตรติยา โพธิ์แสง ยืนยัน
154 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี สถาพร ผิวแดง ยืนยัน
155 36030027 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) นายดุษฎี บุญแสนแผน ยืนยัน
156 36030028 บ้านส้มป่อย นางสาวธนภรณ์ หารคง ยืนยัน
157 36030029 บ้านโนนเชือก นาตยา แสงวิจิตร ยืนยัน
158 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) นางสาวพิมพ์กมน สกุลเอื้อกิติ ยืนยัน
159 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก ณรรฐวรรณ สมพงศ์ ยืนยัน
160 36030043 บ้านทามจาน นางสาวสุกัลยา แสงชนะ ยืนยัน
161 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี สำราญ บุญสันเทียะ ยืนยัน
162 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี จันทิมา ดีหมื่นไวย์ ยืนยัน
163 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี อรทัย บำรุง ยืนยัน
164 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น พรทิพย์ เบาสูงเนิน ยืนยัน
165 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) วิไลวรรณ ประสิทธิ์นอก ยืนยัน
166 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) วลัยพร ลามพัฒน์ ยืนยัน
167 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) นางพิมพ์มิกา กล้าหาญ ยืนยัน
168 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) นายสนาม กล้าหาญ ยืนยัน
169 36030052 จอมแก้ววิทยา ปราณี ไชยคำภา ยืนยัน
170 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย ดรงค์ ประเสริฐศรี ยืนยัน
171 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) นางสาวอิศราลักษณ์ ทวีผล ยืนยัน
172 36030056 บ้านซับยาง นางสาวอัญชลี ชื่นใจ ยืนยัน
173 36030057 บ้านหนองตะครอง พรพรหม บำรุงนา ยืนยัน
174 36030058 ปากจาบวิทยา นภัสวรรณ ภูคงคา ยืนยัน
175 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จิตตานันท์ กอสิทธิไทย ยืนยัน
176 36030061 บ้านโปร่งมีชัย วิเชียร เพลียซ้าย ยืนยัน
177 36030062 บ้านกุดตาลาด สุเนตร ศิริตานนท์ ยืนยัน
178 36030066 ชุมชนชวนวิทยา มนสิชา ภักดิ์จัตุรัส ยืนยัน
179 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ นางสหัตถยา ปิ่นประเสริฐ ยืนยัน
180 36030068 หินตั้งพิทยากร นางสาวมัลลิกา คำอุด ยืนยัน
181 36030069 บ้านห้วยทราย นางสาวกิตติยา ปิ่นน้อย ยืนยัน
182 36030069 บ้านห้วยทราย สุภารัตน์ จันตรี ยืนยัน
183 36030071 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์) จามจุรี แสนเมือง ยืนยัน
184 36030073 วังกะอาม นายบรรดาศักดิ์ ยะสูงเนิน ยืนยัน
185 36030078 หนองกกสามัคคี นางสาวอุบลรัตน์ ลาภมูล ยืนยัน
186 36030078 หนองกกสามัคคี จิรสุดา วิชาจารย์ ยืนยัน
187 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) รวีวรรณ์ แก้วเพชร ยืนยัน
188 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) จักรกริช พัดพาน ยืนยัน
189 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) สุนาฎ กองมาก ยืนยัน
190 36030089 บ้านโคกแสว นายสมชัย พรศิวกุลวงศ์ ยืนยัน
191 36030091 บ้านตะลอมไผ่ ทิควัน บุญนา ยืนยัน
192 36030099 บ้านวังกะทะ มัทนวีร์ นามวิจิตร ยืนยัน
193 36030100 บ้านหัวสะพาน รัตติยากร หล่าซิว ยืนยัน
194 36030100 บ้านหัวสะพาน นายดำรงค์ พุกอูด ยืนยัน
195 36030103 บ้านท่าโป่ง นายกฤษณพล ศรีใส ยืนยัน
196 36030103 บ้านท่าโป่ง ปฐมาวดี ศรีรักษา ยืนยัน
197 36030103 บ้านท่าโป่ง พรรทิวา เรืองศรี ยืนยัน
198 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน เพชรลดา ภูฆัง ยืนยัน
199 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม วิชุตา ศรีบุญเรือง ยืนยัน
200 36030107 บ้านท่าศิลา สุวรรณวลัยกร สุขเอี่ยม ยืนยัน
201 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นายชุฒิกร คุ้มหมู่ ยืนยัน
202 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) นายอุดม ธรรมมา ยืนยัน
203 36030112 บ้านหัวหนอง วิรันต์ หมั่นจิตร ยืนยัน
204 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ นายปุณณพัฒน์ บุญค้ำ ยืนยัน
205 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ มีศักดิิ์ อะโน ยืนยัน
206 36030116 บ้านหนองกองแก้ว กิตติศักดิ์ กองสูงเนิน ยืนยัน
207 36030117 บ้านห้วยยางดี นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ ยืนยัน
208 36030118 บ้านห้วยไฮ นางนิตยา บุญมา ยืนยัน
209 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ นางสาวพัชรีวรรณ แกมแก้ว ยืนยัน
210 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ นายณัฐวุฒิ ศุภมาตย์ ยืนยัน
211 36030120 บ้านใหม่สามัคคี นางสุภาภรณ์ เพิ่มพร ยืนยัน
212 36030120 บ้านใหม่สามัคคี นางนารี กุลประจวบ ยืนยัน
213 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ อ้อมสุดา วรรณโคตร์ ยืนยัน
214 36030122 บ้านน้ำลาด กฤตภาส จันณรงค์ ยืนยัน
215 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ พลากร สีทานี ยืนยัน
216 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ นายธนิศ พร้าเพรียง ยืนยัน
217 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ ณัฏฐ์พัชร์ อุเทนสุต ยืนยัน
218 36030126 บ้านหัวสะพาน หนูจีน ปัจจัยโคถา ยืนยัน
219 36030126 บ้านหัวสะพาน จิราพรรณ สว่างรุ่ง ยืนยัน
220 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เยาวพรรณ ล้ออุทัย ยืนยัน
221 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย ธรรมนูญ ล้ออุทัย ยืนยัน
222 36030128 หินฝนวิทยาคม รณฤทธิ์ ศรีสองเมือง ยืนยัน
223 36030129 บ้านโคกสะอาด นางนภัสนันท์ จูหมื่นไวย์ ยืนยัน
224 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) มนตรี สุขขี ยืนยัน
225 36030132 วังใหม่พัฒนา กนกวรรณ ธนะโคตร ยืนยัน
226 36030133 บ้านวังตาเทพ สุฑารัตน์ บุญชูนนท์ ยืนยัน
227 36030133 บ้านวังตาเทพ ภาณุพงศ์ บูรณะ ยืนยัน
228 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ อนุสรา จำนงค์บุญ ยืนยัน
229 36030137 บ้านหนองใหญ่ กาญจนารัตน์ ถนอมพันธ์ ยืนยัน
230 36030139 บ้านโนนสวรรค์ สุดา น้อยเทียม ยืนยัน
231 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ นางสาวนรวพร แพงตุ้ย ยืนยัน
232 36030148 บ้านไทรงาม นางสาวสุรีรัตน์ ภิรมย์กิจ ยืนยัน
233 36030150 บ้านวังมน พรพิมล เพชรน้อม ยืนยัน
234 36030152 บ้านโคกไค อรพรรณ ม่วงใหม่ ยืนยัน
235 36030152 บ้านโคกไค โชติกา เหลือผล ยืนยัน
236 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก จิราพร นรินนอก ยืนยัน
237 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี สุรัตน์ เขตจัตุรัส ยืนยัน
238 36030159 อนุบาลเทพสถิต นายปัณณวิชญ์ โชคโคกกรวด ยืนยัน
239 36030159 อนุบาลเทพสถิต นางสาวจิราภรณ์ ซองผม ยืนยัน
240 36030161 บ้านดงลาน อ้อมใจ อุ่นอุพันธ์ ยืนยัน
241 36030162 บ้านช่องสำราญ นางประไพ ประทุมแก้ว ยืนยัน
242 36030163 บ้านซับไทร ครุศาสตร์ แก้วชนะ ยืนยัน
243 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง ปุญชรัสมิ์ ใหม่สุวรรณ์ ยืนยัน
244 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม อรพิณ นกสามเมือง ยืนยัน
245 36030175 บ้านขี้เหล็ก พัชราภา คำราช ยืนยัน
246 36030177 บ้านหนองแขม มยุรี นรินทร์รัมย์ ยืนยัน
247 36030178 บ้านโกรกกุลา อารีรัตน์ สารรัตน์ ยืนยัน
248 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร นายบำรุง โคคำลา ยืนยัน
249 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ละเอียด ภูอ่อน ยืนยัน
250 36030183 บ้านหนองตอ นางสาวจิรทิพย์ เก่งนอก ยืนยัน
251 36030185 บ้านโสกคร้อ เทพกัลยา จัตุภัทรกุล ยืนยัน
252 36030187 บ้านบะเสียว วาสนา พงษ์ประเทศ ยืนยัน
253 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม นางสาวอนุษรา เสริฐเมืองปัก ยืนยัน
254 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม ปัทมาพร เกื้อหนุน ยืนยัน
255 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม ศรัณย์วิทย์ เขตจัตุรัส ยืนยัน
256 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม ปาริชาติ ธีรกุล ยืนยัน
257 36030192 บ้านวังพง นายปิยวัฒน์ ยศคำลือ ยืนยัน
258 36030197 บ้านเขื่อนลั่น นางสาวปภาดา เทียนกระโทก ยืนยัน
259 36030197 บ้านเขื่อนลั่น นางสาวจุฬาพร ประเสริฐศรี ยืนยัน
260 36030198 บ้านหนองนกเขียน นางสุปราณี ประพฤติดี ยืนยัน
261 36030198 บ้านหนองนกเขียน รัฐา ดาดวง ยืนยัน
262 36030198 บ้านหนองนกเขียน ศุภรัตน์ อนันตะเสน ยืนยัน
263 36030200 บ้านวังกุง นายธีรวุฒิ ภูโสภา ยืนยัน
264 36030202 บ้านท่ากูบ จารุวรรณ ทองเจริญ ยืนยัน
265 36030203 บ้านโป่งเกต ธีรวัฌน์ เลิศประเสริฐ ยืนยัน
266 36030204 บ้านวังขอนสัก อภิสิทธิ์ แสนตัน ยืนยัน
@Copyright2018: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้พัฒนาระบบ : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ Line ID : itec-cpm3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130