โรงเรียนจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กรอกข้อมูล
36030015 : โรงเรียน บ้านโนนคร้อ
ปัจจุบันโรงเรียนใช้ NEW DLTV จัดการเรียนการสอน กี่วัน/สัปดาห์ 1-2 วัน 3-4 วัน ใช้ทุกวัน ไม่ใช้เลย
1. จำนวนจานดาวเทียมทั้งหมด ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้
2. จำนวนเครื่องรับสัญญาณทั้งหมด ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้
3. จำนวนเครื่องรับโทรทัศน์ทั้งหมด ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้
4. จำนวนห้องเรียนที่ใช้ NEW DLTV จัดการเรียนการสอน
5. ข้อเสนอแนะ หรือ ความต้องการของโรงเรียน
6. ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสำรวจ
7.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
@Copyright2018: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้พัฒนาระบบ : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ Line ID : itec-cpm3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130