จานดาวเทียม
ทั้งหมด 303
ใช้งานได้ 249
ใช้งานไม่ได้ 65
เครื่องรับสัญญาณ
ทั้งหมด 759
ใช้งานได้ 616
ใช้งานไม่ได้ 156
เครื่องรับโทรทัศน์
ทั้งหมด 944
ใช้งานได้ 803
ใช้งานไม่ได้ 141
โรงเรียนจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)
ที่
โรงเรียน
จำนวนวันที่ใช้/สัปดาห์
จานดาวเทียม
เครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์
จำนวนห้อง
ทั้งหมด
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ทั้งหมด
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ทั้งหมด
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
1 36030001 : บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) ทุกวัน
3
3 0
6
6 0
6
6 0 6
2 36030002 : บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) ทุกวัน
1
1 0
4
4 0
6
4 2 3
3 36030003 : บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ทุกวัน
4
4 0
8
8 0
8
8 0 6
4 36030004 : บ้านร่วมมิตร ทุกวัน
2
2 0
4
3 1
8
4 4 7
5 36030005 : บ้านท่าแตง ทุกวัน
3
3 0
5
5 0
6
6 0 8
6 36030006 : บ้านเดื่อ ทุกวัน
3
3 0
6
6 0
6
6 0 6
7 36030007 : บ้านสำโรงโคก ทุกวัน
7
7 0
7
7 0
7
7 0 7
8 36030011 : บ้านหลุบงิ้ว ทุกวัน
2
2 0
6
5 1
6
6 0 6
9 36030012 : บ้านสระสี่เหลี่ยม ทุกวัน
3
2 1
6
4 2
6
4 2 6
10 36030013 : บ้านทุ่งสว่างวัฒนา ทุกวัน
2
2 0
7
7 0
7
7 0 6
11 36030014 : บ้านขามราษฎร์นุกูล ทุกวัน
3
3 0
8
8 0
9
9 0 8
12 36030016 : บ้านใหม่นาดี ทุกวัน
2
2 0
6
6 0
6
6 0 6
13 36030018 : บ้านนา ทุกวัน
4
4 0
6
6 0
7
7 0 6
14 36030019 : บ้านหนองลูกช้าง ทุกวัน
5
4 1
6
6 0
7
7 0 4
15 36030022 : บ้านห้วยยาง ทุกวัน
3
3 0
6
4 2
6
5 1 6
16 36030023 : บ้านหนองหญ้าข้าวนก ทุกวัน
1
1 0
6
6 0
6
6 0 6
17 36030024 : บ้านดอนละนาม ทุกวัน
1
1 0
6
6 0
7
7 0 8
18 36030026 : กันกงบ้านลี่สามัคคี ทุกวัน
1
1 0
1
1 0
4
4 0 4
19 36030027 : บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ทุกวัน
1
1 0
6
6 0
6
6 0 6
20 36030031 : บ้านห้วยบง ไม่ใช้เลย
2
1 1
6
0 6
6
0 6 6
21 36030032 : บ้านห้วย ทุกวัน
2
2 0
6
6 0
6
6 0 6
22 36030033 : บ้านหนองโดน ทุกวัน
2
1 1
6
6 6
7
5 2 6
23 36030034 : บ้านยางเครือ ทุกวัน
1
6 0
6
6 0
6
6 0 6
24 36030035 : บ้านร้านหญ้า 3-4 วัน
6
3 0
8
8 0
8
6 2 6
25 36030036 : บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) ทุกวัน
3
3 0
6
5 1
6
6 0 6
26 36030037 : บ้านโนนฝาย ทุกวัน
1
1 0
1
1 0
5
2 3 5
27 36030041 : บ้านโสกรวกหนองซึก ทุกวัน
3
3 0
6
6 6
6
4 2 6
28 36030043 : บ้านทามจาน ทุกวัน
7
7 0
7
7 0
7
7 0 7
29 36030048 : บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) ทุกวัน
1
1 0
6
6 0
5
5 0 6
30 36030050 : บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) ทุกวัน
1
1 0
4
4 0
5
5 0 4
31 36030052 : จอมแก้ววิทยา ทุกวัน
6
6 0
6
6 0
6
6 0 6
32 36030054 : โคกสำราญราษฎร์อำนวย 1-2 วัน
2
1 1
6
5 1
6
5 1 2
33 36030055 : บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) ทุกวัน
2
2 0
9
9 0
9
9 0 8
34 36030057 : บ้านหนองตะครอง 3-4 วัน
2
1 1
1
1 0
6
6 0 6
35 36030059 : บ้านโคกสะอาด ทุกวัน
1
1 0
1
1 0
7
7 0 7
36 36030060 : โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ทุกวัน
1
1 0
4
3 1
11
11 0 6
37 36030061 : บ้านโปร่งมีชัย ทุกวัน
3
1 2
6
3 3
6
3 3 6
38 36030062 : บ้านกุดตาลาด ทุกวัน
1
1 0
6
6 0
6
6 0 5
39 36030067 : บ้านเสลาประชารัฐ 3-4 วัน
1
1 0
6
6 0
7
7 0 6
40 36030068 : หินตั้งพิทยากร ทุกวัน
1
1 0
6
6 0
6
4 2 6
41 36030072 : บ้านตาล ไม่ใช้เลย
3
3 0
8
8 0
8
8 0 2
42 36030073 : วังกะอาม ทุกวัน
2
2 0
6
6 0
6
6 0 6
43 36030075 : บ้านหนองอีหล่อ ทุกวัน
1
1 0
6
6 0
6
6 0 6
44 36030077 : บ้านกลอยสามัคคี ไม่ใช้เลย
2
2 0
6
5 1
6
5 1 6
45 36030078 : หนองกกสามัคคี 1-2 วัน
4
4 0
7
6 1
7
7 0 8
46 36030081 : บ้านหนองผักแว่น ทุกวัน
2
2 0
6
6 0
6
6 0 6
47 36030082 : บ้านทองคำพิงวิทยา ทุกวัน
3
2 1
6
6 0
7
6 1 6
48 36030083 : บ้านโคกแฝกดอนทะยิง ทุกวัน
1
1 0
6
6 0
6
5 1 6
49 36030085 : เขาดินพิทยารักษ์ ทุกวัน
2
2 0
7
7 0
7
7 0 8
50 36030086 : บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) ทุกวัน
3
2 1
6
5 1
6
5 1 6
51 36030087 : บ้านหนองดง ทุกวัน
4
2 2
8
6 2
6
5 1 6
52 36030088 : หนองประดู่วิทยา ทุกวัน
1
1 0
6
6 0
6
6 0 6
53 36030089 : บ้านโคกแสว ทุกวัน
2
2 0
6
6 0
6
5 1 6
54 36030090 : บ้านละหานค่าย ทุกวัน
1
1 0
2
2 0
7
7 0 5
55 36030091 : บ้านตะลอมไผ่ 1-2 วัน
3
3 0
6
4 2
6
6 0 2
56 36030104 : บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 1-2 วัน
4
2 2
4
2 2
4
2 2 3
57 36030105 : บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 1-2 วัน
1
1 0
6
4 2
6
6 0 6
58 36030106 : บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 1-2 วัน
2
1 1
4
4 0
6
4 2 4
59 36030107 : บ้านท่าศิลา 1-2 วัน
6
6 0
6
6 0
6
6 0 6
60 36030110 : ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 1-2 วัน
3
3 0
9
6 3
9
6 3 3
61 36030112 : บ้านหัวหนอง ทุกวัน
1
1 0
4
4 0
4
3 1 4
62 36030113 : บ้านปากค่ายช่องแมว ทุกวัน
1
1 0
6
6 0
6
5 1 6
63 36030116 : บ้านหนองกองแก้ว ทุกวัน
2
2 0
6
6 0
7
7 0 7
64 36030117 : บ้านห้วยยางดี 1-2 วัน
2
0 2
4
1 3
7
6 1 7
65 36030118 : บ้านห้วยไฮ ทุกวัน
2
2 0
6
6 0
6
6 0 5
66 36030119 : บ้านแจ้งใหญ่ 1-2 วัน
3
3 0
5
5 0
6
6 0 4
67 36030120 : บ้านใหม่สามัคคี ทุกวัน
2
1 1
4
4 0
6
6 0 6
68 36030121 : บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 1-2 วัน
2
0 2
4
0 4
4
0 4 2
69 36030127 : บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย ทุกวัน
1
1 0
3
3 0
4
4 0 4
70 36030129 : บ้านโคกสะอาด 3-4 วัน
1
1 0
6
6 0
6
6 0 6
71 36030130 : ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) ทุกวัน
3
3 0
6
6 0
6
6 0 6
72 36030134 : วังโพธิ์สว่างศิลป์ 1-2 วัน
2
2 0
4
4 0
4
4 0 4
73 36030136 : บ้านโคกกระเบื้องไห ทุกวัน
1
1 0
6
5 1
6
6 0 6
74 36030137 : บ้านหนองใหญ่ ทุกวัน
3
2 1
6
2 4
6
6 0 6
75 36030138 : บ้านโนนสำราญ ทุกวัน
3
3 0
6
6 0
6
6 0 6
76 36030139 : บ้านโนนสวรรค์ 3-4 วัน
2
2 0
6
6 0
6
6 0 6
77 36030140 : บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ ทุกวัน
1
1 0
6
5 1
6
5 1 6
78 36030141 : บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน ทุกวัน
5
5 0
6
6 0
6
6 0 6
79 36030148 : บ้านไทรงาม 1-2 วัน
2
0 2
6
0 6
6
6 0 2
80 36030150 : บ้านวังมน ทุกวัน
3
3 0
7
7 0
8
8 0 7
81 36030151 : ซับถาวรพัฒนา ทุกวัน
2
2 0
6
5 0
6
6 0 5
82 36030152 : บ้านโคกไค 3-4 วัน
2
2 0
4
4 0
5
5 0 5
83 36030157 : บ้านห้วยเกตุ ทุกวัน
3
3 0
6
2 4
6
6 0 6
84 36030158 : บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี ทุกวัน
3
2 1
6
4 2
6
6 0 5
85 36030161 : บ้านดงลาน 3-4 วัน
4
2 2
6
6 0
6
6 0 6
86 36030162 : บ้านช่องสำราญ ทุกวัน
1
1 0
6
6 0
6
2 4 6
87 36030163 : บ้านซับไทร 3-4 วัน
2
2 0
3
3 0
3
3 0 3
88 36030165 : บ้านประดู่งาม 3-4 วัน
1
0 1
6
3 3
6
4 2 6
89 36030167 : บ้านหนองจะบก ไม่ใช้เลย
1
3 0
6
5 1
6
5 1 3
90 36030168 : บ้านโนนมะกอกงาม ไม่ใช้เลย
1
0 1
6
6 0
6
3 3 6
91 36030176 : บ้านหนองขาม ทุกวัน
3
3 0
6
6 0
6
6 0 6
92 36030177 : บ้านหนองแขม ทุกวัน
3
3 0
6
6 0
6
6 0 6
93 36030178 : บ้านโกรกกุลา ทุกวัน
3
3 0
7
7 0
7
7 0 7
94 36030179 : บ้านสามหลักพัฒนา ไม่ใช้เลย
1
1 0
7
7 0
7
7 0 6
95 36030183 : บ้านหนองตอ ทุกวัน
5
3 2
6
6 0
6
5 1 6
96 36030184 : ดอนเปล้าศึกษา ทุกวัน
2
2 0
2
2 0
6
6 0 6
97 36030185 : บ้านโสกคร้อ ทุกวัน
3
2 1
6
4 2
6
6 0 4
98 36030187 : บ้านบะเสียว ทุกวัน
4
4 0
7
7 0
7
7 0 8
99 36030191 : บ้านซับเจริญสุข 3-4 วัน
3
3 0
6
6 0
6
6 0 4
100 36030192 : บ้านวังพง ทุกวัน
3
2 1
7
6 1
6
3 3 7
101 36030194 : บ้านโนนสะอาด ทุกวัน
1
1 0
7
7 0
7
5 2 7
102 36030197 : บ้านเขื่อนลั่น ทุกวัน
5
4 1
8
8 0
8
8 0 8
103 36030198 : บ้านหนองนกเขียน ทุกวัน
2
2 0
5
5 0
5
5 0 5
104 36030200 : บ้านวังกุง ทุกวัน
2
2 0
5
5 0
6
5 1 5
105 36030201 : บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ไม่ใช้เลย
0
0 0
0
0 0
0
0 0 0
106 36030203 : บ้านโป่งเกต ทุกวัน
1
1 0
6
6 0
6
6 0 6
107 36030204 : บ้านวังขอนสัก ทุกวัน
3
3 0
7
7 0
7
7 0 7
@Copyright2018: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้พัฒนาระบบ : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ Line ID : itec-cpm3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130