ครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center"

Notice: Undefined variable: i in /home/www/html/dlict/dlit_salc.php on line 118
ที่
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
การจัดส่งเอกสาร
1 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล
ได้รับเอกสารแล้ว
2 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง
ได้รับเอกสารแล้ว
3 36030015 บ้านโนนคร้อ
ได้รับเอกสารแล้ว
4 36030020 บ้านงิ้ว
ได้รับเอกสารแล้ว
5 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
ได้รับเอกสารแล้ว
6 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ได้รับเอกสารแล้ว
7 36030028 บ้านส้มป่อย
ได้รับเอกสารแล้ว
8 36030029 บ้านโนนเชือก
ได้รับเอกสารแล้ว
9 36030030 บ้านหนองม่วง
ได้รับเอกสารแล้ว
10 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
ได้รับเอกสารแล้ว
11 36030040 บ้านหนองลุมพุก
ได้รับเอกสารแล้ว
12 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี
ได้รับเอกสารแล้ว
13 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น
ได้รับเอกสารแล้ว
14 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่
ได้รับเอกสารแล้ว
15 36030051 บ้านเกาะมะนาว
ได้รับเอกสารแล้ว
16 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร
ได้รับเอกสารแล้ว
17 36030058 ปากจาบวิทยา
ได้รับเอกสารแล้ว
18 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
ได้รับเอกสารแล้ว
19 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
ได้รับเอกสารแล้ว
20 36030065 บ้านหนองตะไก้
ได้รับเอกสารแล้ว
21 36030066 ชุมชนชวนวิทยา
ได้รับเอกสารแล้ว
22 36030069 บ้านห้วยทราย
ได้รับเอกสารแล้ว
23 36030071 บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)
ได้รับเอกสารแล้ว
24 36030072 บ้านตาล
ได้รับเอกสารแล้ว
25 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
ได้รับเอกสารแล้ว
26 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)
ได้รับเอกสารแล้ว
27 36030084 หัวสระวิทยา
ได้รับเอกสารแล้ว
28 36030093 บ้านโคกสะอาด
ได้รับเอกสารแล้ว
29 36030095 โป่งขุนเพชร
ได้รับเอกสารแล้ว
30 36030098 บ้านวังตะเฆ่
ได้รับเอกสารแล้ว
31 36030099 บ้านวังกะทะ
ได้รับเอกสารแล้ว
32 36030100 บ้านหัวสะพาน
ได้รับเอกสารแล้ว
33 36030101 บ้านวังอ้ายจีด
ได้รับเอกสารแล้ว
34 36030102 บ้านสำนักตูมกา
ได้รับเอกสารแล้ว
35 36030103 บ้านท่าโป่ง
ได้รับเอกสารแล้ว
36 36030108 บ้านหนองตานา
ได้รับเอกสารแล้ว
37 36030109 บ้านโสกปลาดุก
ได้รับเอกสารแล้ว
38 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
ได้รับเอกสารแล้ว
39 36030114 บ้านหนองโจด
ได้รับเอกสารแล้ว
40 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้
ได้รับเอกสารแล้ว
41 36030122 บ้านน้ำลาด
ได้รับเอกสารแล้ว
42 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์
ได้รับเอกสารแล้ว
43 36030124 บ้านวังตาท้าว
ได้รับเอกสารแล้ว
44 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง
ได้รับเอกสารแล้ว
45 36030126 บ้านหัวสะพาน
ได้รับเอกสารแล้ว
46 36030128 หินฝนวิทยาคม
ได้รับเอกสารแล้ว
47 36030131 บ้านวังอ้ายคง
ได้รับเอกสารแล้ว
48 36030132 วังใหม่พัฒนา
ได้รับเอกสารแล้ว
49 36030135 บ้านไร่พัฒนา
ได้รับเอกสารแล้ว
50 36030142 บ้านสะพานหิน
ได้รับเอกสารแล้ว
51 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา
ได้รับเอกสารแล้ว
52 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา
ได้รับเอกสารแล้ว
53 36030145 บ้านสะพานยาว
ได้รับเอกสารแล้ว
54 36030146 บ้านศิลาทอง
ได้รับเอกสารแล้ว
55 36030149 ซับมงคลวิทยา
ได้รับเอกสารแล้ว
56 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก
ได้รับเอกสารแล้ว
57 36030155 บ้านซับหมี
ได้รับเอกสารแล้ว
58 36030159 อนุบาลเทพสถิต
ได้รับเอกสารแล้ว
59 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง
ได้รับเอกสารแล้ว
60 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
ได้รับเอกสารแล้ว
61 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์
ได้รับเอกสารแล้ว
62 36030171 บ้านวังคมคาย
ได้รับเอกสารแล้ว
63 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล
ได้รับเอกสารแล้ว
64 36030174 บ้านหนองดินดำ
ได้รับเอกสารแล้ว
65 36030175 บ้านขี้เหล็ก
ได้รับเอกสารแล้ว
66 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
ได้รับเอกสารแล้ว
67 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
ได้รับเอกสารแล้ว
68 36030182 รังงามวิทยา
ได้รับเอกสารแล้ว
69 36030186 บ้านหนองผักชี
ได้รับเอกสารแล้ว
70 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
ได้รับเอกสารแล้ว
71 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม
ได้รับเอกสารแล้ว
72 36030193 บ้านบุฉนวน
ได้รับเอกสารแล้ว
73 36030202 บ้านท่ากูบ
ได้รับเอกสารแล้ว

@Copyright2018: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้พัฒนาระบบ : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ Line ID : itec-cpm3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130