โรงเรียนจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)
ที่ รหัส โรงเรียน อำเภอ ตอบแบบสำรวจ
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
4 36030004 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
5 36030005 บ้านท่าแตง จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
6 36030006 บ้านเดื่อ จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
7 36030007 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
8 36030011 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
9 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
10 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
11 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
12 36030016 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
13 36030018 บ้านนา จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
14 36030019 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
15 36030022 บ้านห้วยยาง จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
16 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
17 36030024 บ้านดอนละนาม จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
18 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
19 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
20 36030031 บ้านห้วยบง จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
21 36030032 บ้านห้วย จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
22 36030033 บ้านหนองโดน จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
23 36030034 บ้านยางเครือ จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
24 36030035 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
25 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
26 36030037 บ้านโนนฝาย จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
27 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
28 36030043 บ้านทามจาน จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
29 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
30 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
31 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
32 36030052 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
33 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
34 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
35 36030056 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
36 36030057 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
37 36030059 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
38 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
39 36030061 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
40 36030062 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
41 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
42 36030068 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
43 36030072 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
44 36030073 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
45 36030075 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
46 36030077 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
47 36030078 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
48 36030081 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
49 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
50 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
51 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
52 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
53 36030087 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
54 36030088 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
55 36030089 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
56 36030090 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
57 36030091 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
58 36030092 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
59 36030096 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
60 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
61 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
62 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
63 36030107 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
64 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
65 36030112 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
66 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
67 36030114 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
68 36030116 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
69 36030117 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
70 36030118 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
71 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
72 36030120 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
73 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
74 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
75 36030129 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
76 36030130 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
77 36030133 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
78 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
79 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
80 36030137 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
81 36030138 บ้านโนนสำราญ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
82 36030139 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
83 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
84 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
85 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
86 36030148 บ้านไทรงาม เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
87 36030150 บ้านวังมน เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
88 36030151 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
89 36030152 บ้านโคกไค เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
90 36030155 บ้านซับหมี เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
91 36030157 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
92 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
93 36030161 บ้านดงลาน เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
94 36030162 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
95 36030163 บ้านซับไทร เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
96 36030165 บ้านประดู่งาม เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
97 36030167 บ้านหนองจะบก เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
98 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
99 36030176 บ้านหนองขาม เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
100 36030177 บ้านหนองแขม เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
101 36030178 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
102 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
103 36030183 บ้านหนองตอ เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
104 36030184 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
105 36030185 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
106 36030187 บ้านบะเสียว เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
107 36030191 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
108 36030192 บ้านวังพง ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
109 36030194 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
110 36030197 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
111 36030198 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
112 36030200 บ้านวังกุง ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
113 36030203 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
114 36030204 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว

@Copyright2018:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130