โรงเรียนจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) ปีการศึกษา 2562
ที่ รหัส โรงเรียน อำเภอ ตอบแบบสำรวจ
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
4 36030004 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
5 36030005 บ้านท่าแตง จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
6 36030006 บ้านเดื่อ จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
7 36030007 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
10 36030011 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
11 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
12 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
13 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
14 36030015 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส คลิกตอบแบบสำรวจ
15 36030016 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
16 36030018 บ้านนา จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
17 36030019 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
18 36030020 บ้านงิ้ว จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
19 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส คลิกตอบแบบสำรวจ
20 36030022 บ้านห้วยยาง จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
21 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
22 36030024 บ้านดอนละนาม จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
23 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส คลิกตอบแบบสำรวจ
24 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
25 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
26 36030028 บ้านส้มป่อย จัตุรัส คลิกตอบแบบสำรวจ
27 36030029 บ้านโนนเชือก จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
28 36030030 บ้านหนองม่วง จัตุรัส คลิกตอบแบบสำรวจ
29 36030031 บ้านห้วยบง จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
30 36030032 บ้านห้วย จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
31 36030033 บ้านหนองโดน จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
32 36030034 บ้านยางเครือ จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
33 36030035 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
34 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
35 36030037 บ้านโนนฝาย จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
36 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
37 36030040 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
38 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
39 36030042 บ้านหนองโสน จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
40 36030043 บ้านทามจาน จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
41 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส คลิกตอบแบบสำรวจ
42 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
43 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
44 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
45 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส คลิกตอบแบบสำรวจ
46 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส ตอบแบบสำรวจแล้ว
47 36030051 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ คลิกตอบแบบสำรวจ
48 36030052 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
49 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
50 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
51 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
52 36030056 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ คลิกตอบแบบสำรวจ
53 36030057 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
54 36030058 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์ คลิกตอบแบบสำรวจ
55 36030059 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
56 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
57 36030061 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
58 36030062 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
59 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์ คลิกตอบแบบสำรวจ
60 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
61 36030065 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
62 36030066 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
63 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
64 36030068 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
65 36030069 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์ คลิกตอบแบบสำรวจ
66 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ คลิกตอบแบบสำรวจ
67 36030072 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
68 36030073 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
69 36030075 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
70 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
71 36030077 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
72 36030078 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
73 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
74 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
75 36030081 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
76 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
77 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
78 36030084 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์ คลิกตอบแบบสำรวจ
79 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
80 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
81 36030087 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
82 36030088 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
83 36030089 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์ ตอบแบบสำรวจแล้ว
84 36030090 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
85 36030091 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
86 36030092 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว คลิกตอบแบบสำรวจ
87 36030093 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว คลิกตอบแบบสำรวจ
88 36030095 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
89 36030096 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว คลิกตอบแบบสำรวจ
90 36030098 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว คลิกตอบแบบสำรวจ
91 36030099 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว คลิกตอบแบบสำรวจ
92 36030100 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
93 36030101 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
94 36030102 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว คลิกตอบแบบสำรวจ
95 36030103 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
96 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
97 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
98 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
99 36030107 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
100 36030108 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว คลิกตอบแบบสำรวจ
101 36030109 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว คลิกตอบแบบสำรวจ
102 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
103 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว คลิกตอบแบบสำรวจ
104 36030112 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
105 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
106 36030114 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว คลิกตอบแบบสำรวจ
107 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
108 36030116 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
109 36030117 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
110 36030118 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
111 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
112 36030120 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว ตอบแบบสำรวจแล้ว
113 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
114 36030122 บ้านน้ำลาด เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
115 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
116 36030124 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
117 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
118 36030126 บ้านหัวสะพาน เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
119 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
120 36030128 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
121 36030129 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
122 36030130 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
123 36030131 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
124 36030132 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
125 36030133 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
126 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
127 36030135 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
128 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
129 36030137 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
130 36030138 บ้านโนนสำราญ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
131 36030139 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
132 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
133 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
134 36030142 บ้านสะพานหิน เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
135 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
136 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
137 36030145 บ้านสะพานยาว เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
138 36030146 บ้านศิลาทอง เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
139 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
140 36030148 บ้านไทรงาม เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
141 36030149 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
142 36030150 บ้านวังมน เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
143 36030151 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
144 36030152 บ้านโคกไค เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
145 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
146 36030155 บ้านซับหมี เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
147 36030157 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
148 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
149 36030159 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
150 36030161 บ้านดงลาน เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
151 36030162 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
152 36030163 บ้านซับไทร เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
153 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
154 36030165 บ้านประดู่งาม เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
155 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
156 36030167 บ้านหนองจะบก เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
157 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
158 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต ตอบแบบสำรวจแล้ว
159 36030171 บ้านวังคมคาย เทพสถิต คลิกตอบแบบสำรวจ
160 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
161 36030174 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
162 36030175 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า คลิกตอบแบบสำรวจ
163 36030176 บ้านหนองขาม เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
164 36030177 บ้านหนองแขม เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
165 36030178 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
166 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
167 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
168 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
169 36030182 รังงามวิทยา เนินสง่า คลิกตอบแบบสำรวจ
170 36030183 บ้านหนองตอ เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
171 36030184 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
172 36030185 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
173 36030186 บ้านหนองผักชี เนินสง่า คลิกตอบแบบสำรวจ
174 36030187 บ้านบะเสียว เนินสง่า ตอบแบบสำรวจแล้ว
175 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า คลิกตอบแบบสำรวจ
176 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ คลิกตอบแบบสำรวจ
177 36030191 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
178 36030192 บ้านวังพง ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
179 36030193 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ คลิกตอบแบบสำรวจ
180 36030194 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
181 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ คลิกตอบแบบสำรวจ
182 36030197 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
183 36030198 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
184 36030199 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
185 36030200 บ้านวังกุง ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
186 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
187 36030202 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่ คลิกตอบแบบสำรวจ
188 36030203 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
189 36030204 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ ตอบแบบสำรวจแล้ว
190 36030205 บ้านท่าชวน ซับใหญ่ คลิกตอบแบบสำรวจ

@Copyright2018:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130